Privacy en cookie verklaring

Paul Oosterholt staat voor gerichte en persoonlijke dienstverlening, waarbij privacybescherming belangrijk is. Ik ga zorgvuldig om met de persoonsgegevens die ik in het kader van mijn dienstverlening verwerken. In deze Privacy en Cookies verklaring leg ik uit hoe ik met persoonsgegevens omgaan.

Privacy 

Op welke personen is deze privacyverklaring van toepassing? Deze Privacyverklaring geldt voor alle personen voor wie Paul Oosterholt, bureau voor Communicatie en Training persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering voor personen die voor mijn bureau werkzaam zijn. Deze privacyverklaring geldt concreet voor:

 • opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers bij het uitvoeren van mijn diensten.
 • personen die hun gegevens aan mij via de e-mail en/of via het bezoek aan de website hebben verstrekt 
 • alle andere personen met wie ik contact heb gehad en/of zal krijgen.

Welke persoonsgegevens verwerken ik? Ik verwerk de volgende persoonsgegevens;

 • persoonsgegevens die zelf direct of indirect aan mij zijn verstrekt, zoals onder andere: (bedrijfs-)naam, adres, postcode, geslacht, woonplaats, telefoonnummer, geboortejaar, e-mailadres, betaalgegevens en functiegegevens.
 • gegevens die ik automatisch verzamel. Wanneer u mijn website bezoekt en/of gebruik maakt van mijn website, verzamelen ik automatisch de gegevens die naar mij worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies, van toepassing is.

Waarvoor gebruik ik persoonsgegevens? Ik gebruik persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van mijn diensten.
 • het onderhouden van contact; zoals het uitnodigingen voor kennisbijeenkomsten of afspraken.
 • het verbeteren van mijn dienstverlening;
 • het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Waarom verwerken ik persoonsgegevens? De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende gronden:

 • uitdrukkelijke toestemming (eenmaal verleende toestemming kunt u te
 • allen tijde intrekken).
 • het uitvoeren van de overeenkomst.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden? Ik verstrek uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken. Met deze verwerkers sluit Paul Oosterholt, Bureau voor Communicatie en Training een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Ik kan uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookies verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wisselt Paul Oosterholt, Bureau voor Communicatie en Training, gegevens uit buiten de EU? Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen Nederland. Persoonsgegevens worden niet door mij doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, behoudens met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat zijn uw rechten als betrokkene? U heeft het recht als betrokken om mij schriftelijk te verzoeken om:

 • inzage in uw persoonsgegevens.
 • rectificatie, verwijdering, beperking of overdracht van uw persoonsgegevens. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u mij verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u mij verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u mij verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, rectificatie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door mij worden behandeld.

Beveiliging. Paul Oosterholt, Bureau voor Communicatie en Training bezit passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen. Als ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen een beveiligingsincident zich toch voordoet, dan treffen ik zo veel mogelijk maatregelen om uw privacy-inbreuk te beperken. Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een datalek, zal ik dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, bij de betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Hoelang bewaar ik uw persoonsgegevens? Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Vorengaande bewaartermijn geldt niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval ik deze gegevens langer nodig hebben voor mijn dienstverlening of een geschil.

Wijzigingen. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op mijn website. Ik adviseer u de website regelmatig te raadplegen.

Klachten. Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mij een e-mail sturen. Hieronder vindt u mijn contactgegevens. Ik vraag u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te sturen. Ik doe er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Wat zijn mijn contactgegevens? 

Paul Oosterholt, Bureau voor Communicatie en Training, is verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Droebertweg 5, 7137 HB te Lievelde. Ik ben per mail te bereiken via: info(at)pauloosterholt.nl of per telefoon: 0624264635

Cookies

Het hoofdstuk Cookies cumuleert met het hoofdstuk Privacy. Ik maak op mijn website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u mijn website bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

(Versie 24 december 2019)

arrow_upward